Loading color scheme

Privātuma politika

Šajā Privātuma politikā (turpmāk – „Politika”) norādīta svarīga informācija par to, kā Sabiedrība vāc un apstrādā savu klientu un citu personu datus, kā tie tiek izmantoti un kādi drošības pasākumi tiek pielietoti šo datu aizsardzībai. Lai nodrošinātu, ka esat informēti par šiem jautājumiem, iesakām rūpīgi izlasīt šo Politiku un iepazīties ar tajā norādīto informāciju.

I Vispārīgie noteikumi

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “PUTŅIKS” (turpmāk – Sabiedrība) Privātuma politikas mērķis ir sniegt Jums informāciju par to kādiem nolūkiem Sabiedrība iegūst personas datus, par datu apjomiem un datu apstrādes termiņiem, par datu aizsardzību, kā arī informēt Jūs par Jūs tiesībām un pienākumiem.

Apstrādājot personas datus, Sabiedrība ievēro Latvijas Republikas tiesību aktus, Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – regula), kā arī citus normatīvos aktus privātuma un personas datu apstrādes jomā.

Sabiedrība Privātuma politika attiecas uz ikvienu fizisko personu, kuras personas datus apstrādā Sabiedrība.  

Sabiedrība kā personas datu apstrādes pārziņa identitāte un kontaktinformācija: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “PUTŅIKS”, reģistrācijas numurs 40103131851, juridiskā adrese Merkela iela 11, Riga LV-1050, tālrunis 67065100, elektroniskā pasta adrese: putniks@putniks.lv

Saziņai ar atbildīgo personu par personas datu apstrādi, lūgums rakstīt uz putniks@putniks.lv

II Apstrādes nolūki un datu veidi

Sabiedrība veic to personu, kuras apmeklē Sabiedrības tīmekļa vietnes un/vai kuras ir iegādājušās Sabiedrības piedāvātos pakalpojumus, datu apstrādi šādos nolūkos:

 • pakalpojumu iegādes (pasūtījuma) apstrādei un administrēšanai;
 • Datu subjekta identificēšanai Sabiedrības informācijas sistēmās;
 • Datu subjekta identificēšanas nolūkos, ja Datu subjekts pieslēdzas savam kontam Sabiedrības tīmekļa vietnē (un ja Sabiedrība piešķīrusi šādu iespēju);
 • ar iegādātajiem (pasūtītajiem) pakalpojumiem saistīto kuponu, apstiprinājumu, rēķinu un citu finanšu dokumentu izrakstīšanai;
 • ar pakalpojumu īstenošanu, sniegšanu, izmantošanu saistīto problēmu atrisināšanai;
 • saziņai ar Datu subjektu, ja ir mainījušies Datu subjekta iegādāto pakalpojumu nosacījumi;
 • citu līgumsaistību izpildei;
 • tiešā mārketinga nolūkos;
 • uzņēmējdarbības analīzei un statistikas analīzei, vispārīgiem pētījumiem, kas ļauj uzlabot pakalpojumus un pilnveidot to kvalitāti.

Datu apstrāde var tikt veikta arī citos nolūkos, kas Jums tiks norādīti, kad sniegsiet savus personas datus Sabiedrībai.

Datu apstrāde, iegādājoties Sabiedrības piedāvātos tūrisma pakalpojumus

Iegādājoties tūrisma pakalpojumus, atkarībā no konkrētā pakalpojuma veida (ceļojuma virziena) Sabiedrība šajā Politikā norādītajos nolūkos vāc un apstrādā šādus personas datus: vārds un uzvārds, dzimums, dzimšanas datums vai personas kods, personu apliecinošu dokumentu (pases vai e-ID) numurs, adrese, maksājumu kartes dati, personīgā kontaktinformācija (telefona numurs, e-pasta adrese), pilsonība, informācija par īpašām vajadzībām, informācija par tām personām, ar kurām kopā ceļo (vārdi, uzvārdi, dzimšanas datumi vai personas kodi, -dzimums, pilsonības). 

Sabiedrība šādā gadījumā Jūsu personas datus apstrādā, pamatojoties uz turpmāk norādītajiem  tiesiskiem pamatiem:

 • lai nodrošinātu atbilstošu pakalpojumu sniegšanu un augstu sniegto pakalpojumu kvalitāti (leģitīmā interese);
 • pamatojoties uz Jūsu piekrišanu (ja tiek apstrādāti īpašu kategoriju (veselības) dati;
 • pamatojoties uz nepieciešamību pildīt līgumsaistības;
 • pildot savus pienākumus, kas tai kā tūrisma aģenturam paredzēti normatīvajos aktos.

Datu apstrāde, izveidojot kontu www.putniks.lv tīmekļa vietnē

Ja lietotājs ir reģistrējies tīmekļa vietnē www.putniks.lv un lieto izveidoto kontu, Sabiedrība vāc un apstrādā tādus datus kā e-pasta adrese un informācija par piedāvājumiem, par kuriem interesējas konta lietotājs. Kontā tāpat ir iespējams jau iepriekš norādīt datus, kuri tiks apstrādāti, iegādājoties tūrisma pakalpojumus (skat. augstāk).

Sabiedrība šādā gadījumā Jūsu personas datus apstrādā uz šādiem tiesiskiem pamatiem:

 • lai nodrošinātu sniegto pakalpojumu kvalitāti (leģitīmā interese);
 • pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, kuru esat izpauduši ar aktīvām darbībām, sniedzot datus, kas reģistrācijai nav nepieciešami;
 • pamatojoties uz nepieciešamību pildīt līgumsaistības.


Personas datu apstrāde, izmantojot mobilās ierīces

Ja Jūs izmantojat mobilās ierīces, var tikt vākti dati, kas ļauj noteikt mobilās ierīces tipu, ierīces iestatījumus, ģeogrāfiskās (garuma un platuma) koordinātas.

Personas datu apstrāde, administrējot un izskatot sūdzības un (vai) lūgumus

Sabiedrība apstrādā Jūsu norādītos personas datus, ja Jūs Sabiedrībai esat iesnieguši lūgumu un (vai) sūdzību nosūtot to uz e-pasta adresi, pa pastu vai zvanot uz telefonu.

Norādītajos gadījumos Sabiedrība Jūsu personas datus apstrādā uz šādiem tiesiskiem pamatiem:

 • lai administrētu lūgumus un (vai) sūdzības, nodrošinātu sniegto pakalpojumu kvalitāti (leģitīmā interese);
 • pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, kuru esat izpauduši ar aktīvām darbībām, iesniedzot lūgumu un (vai) sūdzību;
 • pildot savus pienākumus, kas tai kā tūrisma aģenturam paredzēti normatīvajos aktos.

Lai izskatītu Jūsu lūgumu un (vai) sūdzību, sniegtu informāciju un nodrošinātu pakalpojumu kvalitāti, Sabiedrībai ir tiesības Jūsu iesniegto informāciju reģistrēt Sabiedrības iekšējā informācijas sistēmā.

Sabiedrība lūdz Jūs ievērot vismaz šīs minimālās savu personas datu aizsardzības prasības, vēršoties Sabiedrībā:

 • nedz lūguma un (vai) sūdzības virsrakstā (e-pastā, papīra formā iesniegtajos dokumentos, tīmekļa vietnē), nedz pievienoto materiālu nosaukumos nenorādīt tādus personas datus kā personas kods, dzimšanas datums, bankas konta numurs, automašīnas valsts numurs, dati par nekustamo īpašumu, veselības dati, citu īpašu kategoriju datus vai sensitīvus datus u.tml.;
 • lūguma un (vai) sūdzības tekstā vai telefonsarunas laikā nenorādīt personas kodu, bankas konta numuru, automašīnas valsts numuru, datus par nekustamo īpašumu, veselības datus, citu īpašu kategoriju datus vai sensitīvus datus, ja tie nav tieši saistīti ar lūgumu un (vai) sūdzību, savukārt citu personu datus norādīt tikai tādā apjomā, kāds ir nepieciešams nolūkiem, ar kādiem tiek iesniegts lūgums un (vai) sūdzība.

Ja Sabiedrībai Jūsu lūguma un (vai) sūdzības izskatīšanai būs nepieciešama papildu informācija, tā izmantos Jūsu kontaktinformāciju, lai ar Jums sazinātos par šo jautājumu.


III Tiešā mārketinga piedāvājumi un jaunumu vēstules

Izmantojot Sabiedrības sniegtos pakalpojumus un slēdzot tūrisma pakalpojumu sniegšanas līgumu, Datu subjekts var brīvprātīgi piekrist tam, ka Datu subjekta iesniegtie personas dati var tikt izmantoti Sabiedrības mārketinga nolūkos,

Datu subjekts var izteikt piekrišanu Sabiedrības izsūtāmās informācijas saņemšanai:

 • Apmeklējot Sabiedrības tīmekļa vietni www.putniks.lv un piesakoties uz Sabiedrības jaunumu vēstuļu saņemšanu.
 • Izmantojot Sabiedrības sniegtos pakalpojumus (aizpildot Sabiedrības anketas pēc ceļojuma ar lidmašīnu vai autobusu, aizpildot anketas internetā vai Sabiedrības organizēto pasākumu laikā), 
 • Ja Datu subjektam ir piešķirta iespēja kļūt par Sabiedrības kluba biedru, pēc reģistrēšanās un Sabiedrības kluba biedra statusa iegūšanas Datu subjekts var izteikt piekrišanu Sabiedrības jaunumu vēstuļu, informatīvo paziņojumu, piedāvājumu, atlaižu, akciju u.c. saņemšanai.
 • Ja Datu subjektam ir piešķirta iespēja reģistrēties Sabiedrības tīmekļa vietnē un kļūt par reģistrētu lietotāju, pēc reģistrēšanās un kļūšanas par Sabiedrības tīmekļa vietnes reģistrētu lietotāju Datu subjekts var izteikt piekrišanu Sabiedrības jaunumu vēstuļu, informatīvo paziņojumu, piedāvājumu, atlaižu, akciju u.c. saņemšanai.


Datu subjekta sniegtie dati, kas tiek izmantoti tiešā mārketinga nolūkos, palīdz nodrošināt nepārtrauktu Sabiedrības tīmekļa vietnes un Sabiedrības pakalpojumu pilnveidi un attīstību, kā arī dod iespēju izteikt aizvien labākus piedāvājumus.

Datu subjekts var īstenot savas tiesības atteikties no viņa datu apstrādes tiešā mārketinga nolūkos, arī informējot Sabiedrību pa pastu vai ar elektronisko sakaru līdzekļiem.

IV Personas datu glabāšanas ilgums

Sabiedrība personas datus uzglabā tik ilgi, cik tas nepieciešams mērķiem, kuru sasniegšanai šie dati tiek apstrādāti 

Personas datu glabāšanas laika posma noteikšanai tiek izmantoti šādi kritēriji:

 1. kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Jūs vai Sabiedrība var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, prasījumu izskatīšana, tiesību aizsardzība, jautājumu risināšana, vest prasību tiesā vai noilguma ievērošana u.tml.);
 2. kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt.

Lai ieviestu pienācīgu datu glabāšanas termiņa kontroli, Sabiedrība ir ieviesusi atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, kas nodrošina datu dzēšanu pēc noteiktā datu glabāšanas termiņa iestāšanās.

V Privātums un personas datu drošība

Pamatojoties uz Regulu un citiem datu aizsardzību regulējošiem tiesību aktiem, Sabiedrība piemēro tādus līdzekļus, kas novērš neatļautu piekļuvi Datu subjekta datiem vai šo datu prettiesisku izmantošanu. Sabiedrība nodrošina, ka Datu subjekta iesniegtie dati ir aizsargāti pret jebkura veida nelikumīgām darbībām – nelikumīgas personas datu pārveidošanas, izpaušanas vai iznīcināšanas, personas identitātes zādzības, krāpšanas un līdzīgām nelikumīgām darbībām.

Sabiedrība pielieto atbilstošus tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus, kā arī atbilstošas uzņēmējdarbības sistēmas un procedūras, kas ļauj aizsargāt un pasargāt personas datus, kurus Datu subjekts uzticējis Sabiedrībai.. Tikai tādiem Sabiedrības darbiniekiem, kuriem ir piešķirtas speciālas atļaujas, darba pienākumu izpildes nolūkā ir tiesības redzēt Datu subjekta Sabiedrībai iesniegtos personas datus.

Sabiedrība piesaista tikai tādus datu apstrādātājus, kuri garantē nepieciešamo tehnisko un organizatorisko personas datu drošības pasākumu ieviešanu un nodrošina šo pasākumu ievērošanu.

VI Personas datu nosūtīšana

Jūsu datu apstrādei Sabiedrība nolīgst attiecīgus pakalpojumu sniedzējus (datu apstrādātājus). Šādi datu apstrādātāji ir: uzņēmums, kas sniedz datu centra pakalpojumus; uzņēmumi, kuri sniedz tīmekļa meklēšanas analīzes vai darbību tīmeklī analīzes pakalpojumus; uzņēmumi, kas rada, piegādā, uztur un attīsta programmatūru; uzņēmumi, kas sniedz informācijas tehnoloģiju infrastruktūras pakalpojumus; uzņēmumi, kas piedāvā sakaru, drošības, nodarbinātības, zvanu apkalpošanas pakalpojumus, kā arī citi pakalpojumu sniedzēji, kuriem Jūsu personas dati tiek izpausti tikai tiktāl, ciktāl tas nepieciešams, lai šie uzņēmumi varētu sniegt savus pakalpojumus.

Gadījumā, ja tam ir pietiekams tiesisks pamats (piem., ja tas nepieciešams, lai noslēgtu ar Jums līgumu vai pildītu šo līgumu), dati var tikt nosūtīti mūsu biznesa partneriem vai līgumpartneriem.

Informējam, ka attiecīgi tehniskie dati par Jūsu darbību tīmekļa vietnē (IP adrese, sīkdatnes, pārlūkprogrammas tehniskā informācija, cita ar pārlūkprogrammas darbību un tīmekļa pārlūkošanu saistītā informācija) tīmekļa vietnes pārlūkošanas statistikas, analīzes un ar minēto saistītos nolūkos var tikt nosūtīti vai padarīti pieejami gan subjektiem, kas darbojas Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ), gan subjektiem, kas darbojas ārpus tās robežām (piem., ja mēs izmantojam Google Analytics pakalpojumu, šāds subjekts ir uzņēmums, kas darbojas Amerikas Savienotajās Valstīs).

Vēršam uzmanību, ka valstīs, kas nav EEZ valstis, personas dati var tikt aizsargāti mazākā mērā nekā EEZ valstīs, tādēļ pastāv lielāks iespējamas nelikumīgas datu apstrādes risks, taču mēs rūpīgi izvērtēsim nosacījumus, saskaņā ar kuriem Jūsu dati pēc nosūtīšanas minētajiem subjektiem tiks apstrādāti un glabāti. Jūsu dati šiem saņēmējiem tiks nosūtīti tikai tādā apmērā, kādā tas nepieciešams, lai izpildītu ar Jums noslēgto līgumu un nodrošinātu pakalpojumu sniegšanu. Ar saviem galvenajiem trešajās valstīs esošajiem partneriem Sabiedrība slēdz līgumus, kas paredz Eiropas Komisijas apstiprinātas līguma standartklauzulas. Ar šiem standarta līgumiem varat iepazīties, sazinoties ar Sabiedrību, izmantojot zemāk norādīto kontaktinformāciju.

Citiem datu saņēmējiem Jūsu personas dati var tikt sniegti tikai tad, ja pastāv normatīvajos aktos noteikts pamatojums.

VII Datu subjekta tiesības

Attiecībā uz Jūsu personas datiem Jums ir šādas tiesības:

 • iepazīties ar saviem personas datiem un to, kā tie tiek apstrādāti;
 • tiesības pieprasīt labot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus datus;
 • tiesības pieprasīt savu datu dzēšanu vai personas datu apstrādes ierobežošanu, ja personas dati tiek apstrādāti, neievērojot normatīvo aktu prasības vai ja pastāv cits tiesiskais pamats;
 • pieprasīt pārnest savus personas datus citam datu pārzinim vai iesniegt tieši Jums ērtā formātā (tiek piemērots tiem datiem, kurus esat iesniedzis Jūs pats un kuri uz līguma vai piekrišanas pamata tiek apstrādāti ar automatizētiem līdzekļiem);
 • tiesības iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi, ja apstrāde tiek veikta uz leģitīmu interešu pamata, izņemot gadījumus, kad pastāv leģitīmi apstrādes iemesli un apstrāde tiek veikta, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības;
 • tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu, ja Jūsu personas dati tiek apstrādāti uz piekrišanas pamata.

Gadījumā, ja uzskatāt, ka Jūsu personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi vai ir pārkāptas Jūsu tiesības saistībā ar datu apstrādi, Jums ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā, Elijas ielā 17, Rīga, LV – 1050,(vairāk informācijas – www.dvi.gov.lv) un iesniegt sūdzību.

Sabiedrība iesaka pirms oficiālas sūdzības iesniegšanas sazināties ar Sabiedrību pa e-pastu putniks@putniks.lv, lai panāktu piemērotu problēmas risinājumu.

Lai aizsargātu personas datus no neatļautas izpaušanas, Sabiedrībai pēc Jūsu lūguma par tiesību īstenošanu būs jāpārbauda Jūsu identitāte. Šajā nolūkā Sabiedrība var Jūs lūgt norādīt Jūsu vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu, e-pasta adresi vai telefona numuru vai lūgt Jūs ierasties personīgi uz Sabiedrību vai uz kādu no tās birojiem, lai pienācīgi pārliecinātos par Jūsu identitāti. Šīs pārbaudes laikā Sabiedrība var nosūtīt paziņojumu uz norādīto kontaktadresi (īsziņā vai pa e-pastu), lūdzot veikt autorizācijas darbību. Ja pārbaudes procedūra būs neveiksmīga (piem., Jūsu norādītie dati nesakritīs ar Sabiedrības rīcībā esošajiem datiem vai Jūs nespēsiet autorizēties saskaņā ar īsziņā vai e-pastā saņemto paziņojumu), Sabiedrība konstatēs, ka Jūs neesat šo datu subjekts un noraidīs Jūsu iesniegto lūgumu.

Ja Sabiedrība būs saņēmusi Jūsu lūgumu un iepriekš norādītā pārbaude būs veiksmīga, Sabiedrība ne vēlāk kā viena mēneša laikā no Jūsu lūguma saņemšanas un pārbaudes procedūras beigām sniegs Jums informāciju par darbībām, kuras tā veikusi uz Jūsu iesniegtā lūguma pamata. Ņemot vērā lūgumu sarežģītību un skaitu, Sabiedrībai ir tiesības viena mēneša termiņu pagarināt vēl uz diviem mēnešiem, informējot Jūs par termiņa pagarināšanu ne vēlāk kā viena mēneša laikā no Jūsu lūguma saņemšanas un pārbaudes procedūras pabeigšanas un norādot šāda pagarinājuma iemeslus.

Ja Jūsu lūgums tiek iesniegts ar elektroniskajiem līdzekļiem un Sabiedrība varēs pienācīgi pārliecināties par Jūsu identitāti, Sabiedrība Jums sniegs atbildi ar elektroniskajiem līdzekļiem, izņemot gadījumus, kad tas nav iespējams (piem., sevišķi liela informācijas apjoma dēļ vai citu objektīvu apstākļu un iemeslu dēļ) vai ja Jūs esat lūguši atbildi Jums sniegt citā veidā.

Gadījumā, ja pastāv normatīvajos aktos noteiktie pamati un (vai) apstākļi, Sabiedrība atteiksies apmierināt Jūsu lūgumu un par to informēs Jūs rakstiski, norādot šāda atteikuma pamatojumu.

VIII Atbildība

Datu subjektam ir pienākums Sabiedrībai iesniegt pilnīgus un precīzus personas datus, kā arī informēt par attiecīgām izmaiņām personas datos. Sabiedrība nav atbildīga par zaudējumiem, kas radušies Datu subjektam un/vai trešajām personām tā iemesla dēļ, ka Datu subjekts ir norādījis nepareizus un/vai nepilnīgus personas datus vai pienācīgi un savlaicīgi nav informējis par izmaiņām šajos datos.

Datu subjektam, kas iegādājas Sabiedrības piedāvātos pakalpojumus citu personu vārdā vai kā citādi Sabiedrībai iesniedz nevis savus, bet trešo personu (piem., kopā ar viņu ceļojošo ģimenes locekļu, draugu u.tml.) personas datus, šīs personas ir jāinformē par to, ka visu ar datu apstrādi saistīto informāciju var atrast šajā Politikā. Datu subjekts, kurš sniedz citu personu personas datus, tostarp sniedzot bērnu un (vai) īpašu kategoriju personas datus, apliecina, ka persona vai personas likumīgais pārstāvis (viens no vecākiem, aizbildnis) piekrīt šādu datu sniegšanai un apstrādei. Sabiedrībai ir tiesības vērsties pie norādītās personas, lai pārliecinātos, ka šāda piekrišana ir sniegta.

Ja Sabiedrības prasītie personas dati netiks iesniegti, Sabiedrība nevarēs sniegt attiecīgus pakalpojumus vai nevarēs nodrošināt sniegto pakalpojumu kvalitāti.

Sabiedrība nenes atbildību par sakaru traucējumiem, kuru dēļ Sabiedrības tīmekļa vietnes lietotāji un citas personas nevar piekļūt tīmekļa vietnei vai izmantot pakalpojumus.

Ja Datu subjekts ir reģistrēts Sabiedrības tīmekļa vietnes lietotājs (ja Sabiedrība ir piešķīrusi šādu iespēju), Datu subjekts uzņemas visu risku un atbildību par trešo personu darbībām tīmekļa vietnē, kas veiktas, izmantojot Datu subjekta pieslēgšanās datus, un apņemas pildīt visas saistības, kas izriet no Datu subjekta pieslēgšanās datu izmantošanas.

Lietotājs, lietojot tīmekļa vietni, apstiprina un piekrīt šajā Politikā norādītajām saistībām.

IX Noslēguma jautājumi

Sabiedrība var jebkurā brīdī aktualizēt šo Politiku. Sabiedrība informēs apmeklētājus par aktualizēšanu, tīmekļa vietnē ievietojot jaunu Politikas versiju un norādot datumu, kad veiktas pēdējās izmaiņas. Apmeklētāji ir informēti un saprot, ka, turpinot izmantot šo tīmekļa vietni pēc Politikas aktualizēšanas, viņi piekrīt veiktajiem grozījumiem.

Ja kāds no Politikas noteikumiem tiek atzīts par spēkā neesošu vai nepiemērojamu, šis noteikums neietekmē citu Politikas noteikumu tiesiskumu un spēkā esamību.

Politika ir spēkā no dienas, kad tā publicēta Sabiedrības tīmekļa vietnē.